2005 Honda Civic Crash Tests

DX Sedan

2005 Honda Civic Crash Test Ratings

2005 Honda Civic DX Sedan
Front Impact Ratings
Side Impact Ratings
Driver’s Side
Front Occupant
Passenger’s Side
Rear Occupant
Rollover Ratings
Rollover Resistance Rating
close
X

Similarly Priced Vehicles